Frikvartererne

Vi har opdelt udenomsarealerne som opholdssteder for de forskellige årgange. Så passer sammensætningen af kammerater og legens/boldspillets tempo bedst det enkelte sted.

0-5. klasse: kan lege og spille bold i haven mod syd, d.v.s. legepladsen ved de nederste bygninger. Desuden er det tilladt at opholde sig inde i klasseværelserne efter nærmere aftale med klasselærerne.

6.-7. klasse: har fodboldbanen i skolegården på lige datoer og 7. klasse på ulige datoer. Klasserne må opholde sig i klasseværelset. Desuden må de opholde sig på den grønne trekant nord for skolen

8.- 9. klasse: må opholde sig i klasserne, på gangene ved deres klasseværelser samt på arealerne mellem biblioteket og SFO/ 3. klasse og 4.-5. klasse bygningerne. Endvidere skiftes klasserne til at spille bold ved læskurene i skolegården.

10. klasse: arealet ved 10. klassebygningen + klasselokalerne.

Salen: I vinterhalvåret skiftes 6. - 7. klasserne til at benytte salen til boldspil med skumbold. Udesko er ikke tilladt.

OBS! Rygning er ikke tilladt nogen andre steder.

Gårdvagter: Skolen har et antal gårdvagter i alle frikvarterer, der først og fremmest er til stede, for at give eleverne en tryghed - og skride ind for at dæmpe gemytterne. Opstår der uorden i klasseværelserne, kan der tildeles udeordning for en periode. 

Mobiltelefoner

Vi lægger vægt på at der er fuld koncentration om undervisningen i timerne. Derfor er forstyrrelser fra mobiltelefoner ikke ønskeligt. Hvis en mobiltelefon forstyrrer undervisningen, skal eleven aflevere telefonen på kontoret. Her udleveres en kvittering og en meddelelse til hjemmet om at telefonen kan afhentes den næst følgende skoledag. Forældrene kvitterer for modtagelsen af meddelelsen. Fotografering med mobiltelefoner må kun forekomme på skolen i forbindelse med særlige undervisningsprojekter, og når den pågældende lærer har givet udtrykkelig tilladelse i timen. Vi ser dog med større alvor på mobilfotografering, og derfor vil gentagen overtrædelse medføre forbud mod at den pågældende elev overhovedet medbringer mobiltelefon på skolen.

Glemte sager

Glemte ting og tøj kan hentes i omklædningslokalet ved skolens gamle sal og for indskolingen ved henvendelse til klasselærer eller fritidsordningens personale. Vi henstiller til forældrene, at elevernes overtøj (inkl.. vanter, huer etc.) og gymnastiktøj samt penalhus m.m. mærkes med navn.

Om almindelig, god opførsel

Skolen forventer, at alle elever optræder hensynsfuldt over for kammerater, lærere og skolens øvrige medarbejdere, da vi lægger stor vægt på at have en venlig og tryg omgangstone.

Ligeledes forventer vi, at eleverne færdes roligt og behersket på skolens område og viser omtanke, så bygninger, materiel og kammeraters ejendele ikke udsættes for beskadigelse.

Alt i alt kan vore ordensregler sammenfattes til

Vis hensyn!

Skulle uheldet være ude

Hvis noget af skolens ejendom beskadiges, skal dette meddeles til kontoret. Der er normalt almindelig erstatningspligt.

Generelt går familiens egne forsikringer altid forud for skolens forsikringer.

Skolens forsikring dækker ikke hærværk samt tyveri af knallerter og cykler.

Generelt må vi opfordre til, at medbragte penge opbevares forsvarligt og f. eks ikke i lommer på overtøj, der hænger på gangene. Større beløb kan deponeres hos klassens lærere.

 

Om at forlade skolens område i skoletiden

Det kræver tilladelse af en af klassens lærere at forlade skolen i skoletiden. Elever fra 8.- 10. klasse kan dog frit forlade skolen i frikvarterene.

 

Kontaktmuligheder

Der foreligger en række muligheder for at opretholde en god kontakt mellem skolen og barnets hjem. Fra skolens side bestræber vi os på at holde denne kontakt så tæt og løbende som praktisk muligt.

Kontaktmulighederne er generelt inddelt således:

Kontaktbogen

Klasseforældremøder

Samarbejdsmøder klassevis

Individuelt arrangerede samarbejdsmøder

Kontaktbogen: Alle elever får, ved deres start på skolen, udleveret en kontaktbog. Denne skal altid medbringes i elevens skoletaske. I denne skrives, ikke mindst i de mindre klasser, meddelelser fra læreren til hjemmet.

Bogen er også beregnet til meddelelser fra hjemmet til skolen, f.eks. om forsømmelsers varighed og årsag, fritagelse for undervisning i perioder, såvel fridage uden for skolens ferie/fridagsplan som fritagelse for f.eks. idræt.

Det er skolens politik, at der kvitteres for modtagelse af meddelelser, såvel på skolen som i hjemmet.

Skulle uheldet være ude og meddelelsesbogen bortkommer, kan en ny købes gennem klasselæreren eller ved henvendelse til viceinspektøren (20 kr.).

Klasseforældremøder afholdes mindst en gang årligt, normalt i perioden august- november. Møderne finder sted på lærerværelset i tidsrummet kl. 19.00 - kl. 21.00, med mindre andet meddeles på mødeindbydelsen, der udsendes i god tid.

Der afholdes iøvrigt ikke sjældent supplerende klasseforældremøder i forbindelse med særlige arrangementer som f. eks lejrskoler.

I en del klasser har man på et klasseforældremøde oprettet klasseforældreråd, der styrker samarbejdet forældrene imellem. Skolen ser med stor glæde på disse initiativer.

Samarbejdsmøder afholdes i bh. klasse og i 2.-10. klasse normalt to gang om året. Ved samarbejdsmøderne inviteres forældre og elev til en samtale med klassens lærere om skolegangen med henblik på i fællesskab at skabe de bedst mulige rammer for elevens optimale udvikling og trivsel. I 9. og 10. kl. drøftes endvidere elevens fremtidsplaner for uddannelse. I 1. klasse arrangeres der efter aftale med forældrene et hjemmebesøg; desuden afholdes et samarbejdsmøde i foråret.

Også her vil der i god tid udgå en invitation fra skolen, med mulighed for at angive tidspunkter, der er belejlige.

Individuelt arrangerede samarbejdsmøder: Ud over de i vedtægterne fastlagte kontaktformer har skolen og bestyrelsen erfaring for, at der i årets løb kan opstå situationer, hvor der enten fra lærerens eller forældrenes side kan være behov for yderligere kontakt.

Fra lærernes side volder dette ingen problemer, idet de så vil kontakte forældrene direkte.

Forældrene kan have sværere ved at finde en kommunikationsvej, og da det altid vil være uheldigt, hvis der henligger uløste problemer, er bestyrelse, lærerråd og skoleledelse enige om, at følgende fremgangsmøde skal følges.

1. Forældrene aftaler et møde med den/de implicerede lærere. På dette møde skal der søges en for alle parter tilfredsstillende løsning på problemet.

2. Findes der ingen tilfredsstillende løsning, skal skolebestyreren som skolens pædagogisk ansvarlige kontaktes og have problemerne forelagt til behandling.

3. Skulle der herefter stadig være uløste problemer, kontaktes bestyrelsens formand, som i samråd med skolebestyreren kan forelægge sagen for for bestyrelsen.

4. Har man personlige problemer vedrørende sit eget barn, er man frit stillet til at henvende sig direkte til skolebestyreren eller følge anvisningen ovenfor.